cup.Lecturer.vn

Các tên miền danh hiệu của Lecturer.vn

Tên miền danh hiệu chính "Giảng viên Lecturer.vn"

Nếu bạn có CVname.comYourCVname.cvname.com và được Vietnamist.com cấp tên miền danh hiệu "Giảng viên Lecturer.vn" sẽ được sở hữu vĩnh viễn một tên miền YourCVname.Lecturer.vn.

Vui lòng đăng ký tên miền này tại main.cupVN.com.

Tên miền danh hiệu "Giảng viên pro.Lecturer.vn"

Nếu bạn có CVname.comYourCVname.cvname.com và được Vietnamist.com cấp tên miền danh hiệu "Giảng viên chuyên nghiệp pro.Lecturer.vn" sẽ được sở hữu vĩnh viễn một tên miền YourCVname.pro.Lecturer.vn.

Vui lòng đăng ký tên miền này tại pro.cupVN.com.

Tên miền danh hiệu "Giảng viên Country.Lecturer.vn"

Nếu bạn có CVname.comYourCVname.cvname.com và được Vietnamist.com cấp tên miền danh hiệu "Giảng viên Country.Lecturer.vn" sẽ được sở hữu vĩnh viễn một tên miền YourCVname.Country.Lecturer.vn trong đó Country tên miền quốc gia của các quốc gia có trong danh sách bên dưới.

Vui lòng đăng ký tên miền này tại Country.cupVN.com.

Danh sách các tên miền danh hiệu của Vietnamist.com cho Giảng viên từ các quốc gia

Tên miền danh hiệu "Giảng viên UNI.Bachelor.vn"

Nếu bạn có CVname.comYourCVname.cvname.com và được Vietnamist.com cấp tên miền danh hiệu "Giảng viên UNI.Lecturer.vn" sẽ được sở hữu vĩnh viễn một tên miền YourCVname.UNI.Lecturer.vn trong đó UNI là thương hiệu của trường đại học mà bạn theo học và có trong danh sách tại UNI.cupVN.com

Ví dụ: UAH.Lecturer.vn là tên miền danh hiệu dành cho Giảng viên của UAH.ldu.vn từ Trường Đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn.

Vui lòng đăng ký tên miền này tại UNI.cupVN.com.

Danh sách các tên miền danh hiệu của Vietnamist.com cho Giảng viên từ các trường đại học